جو فیلیسکو(Joe Filisko)

جو فيليسکو نوازنده آمريکايي (متولد گيسن آلمان) يکي ازبزرگترين پيشگامان و اساتيد درنواختن ساز هارمونيکا مي باشد، بطوريکه توانست از تمام قابليتهاي سازدهنی خود درجهت هماهنگ سازي بين قدرت، تکنيک و ريتم بطور همزمان استفاده نمايد. در طول ۲۰ سال گذشته جو فیلیسکو از شاخص ترين افرادي است که توانسته […]