۳۱
فروردین
ارکستر خانه سازدهنی
دوره حضوری کروماتیک ۱
۱۶:۰۰ - ۱۶:۰۰

دوره در حال برگزاری می باشد

۲۴
بهمن
اختتامیه دیاتونیست
۱۸:۰۰ - ۲۱:۰۰
آموزشگاه موسیقی شهرآشوب